PROJEKT: ROZWÓJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ MIASTECZKA STUDENCKIEGO KORTOWO „OPEN KORTOWO”

PROJEKT: ROZWÓJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ MIASTECZKA STUDENCKIEGO KORTOWO
„OPEN KORTOWO”

Celem projektu jest:

 • podłączenie wszystkich domów studenckich, należących do Beneficjenta, z prędkością 1 Gb/s,
 • uruchomienie bezprzewodowego dostępu do Internetu w miasteczku studenckim Kortowo,
 • wdrożenie rozwiązań zapewniąjacych bezpieczeństwo sieci.

Osiągnięcie postawionych celów nastąpi w wyniku wykonania następujących działań:

 • wymiany wyposażenia 14 węzłów dostępowych zlokalizowanych w domach studenckich, należących do Beneficjenta, na urządzenia zapewniające połączenia o prędkości minimum 1 Gb/s z rdzeniem sieci,
 • uruchomienia w częściach wspólnych domów studenckich (świetlice, sale ogólnego użytku) punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu (łącznie 7 punktów),
 • uruchomienia zewnętrznych punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasteczka studenckiego Kortowo (łącznie 45 punktów),
 • uruchomienia w centrum zarządzania siecią systemów rejestracji logów oraz zdarzeń, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci,
 • wyposażenia centrum zarządzania siecią w firewall oraz przełączniki łączące wszystkie domy studenckie z rdzeniem sieci,
 • wyposażenie centrum zarządzania siecią w kontroler sieci bezprzewodowej,
 • wyposażenia głównego węzła sieci oraz węzła DS2 w systemy podtrzymywania napięcia,
 • wymianę kabla światłowodowego

Od strony technologicznej, realizacja projektu przebiegnie w sposób opisany poniżej:

 • Budowa równoległego węzła dystrybucyjnego łączącego ruch Domów Studenckich, Biblioteki oraz realizującego połączenie z siecią miejską. Zastosowanie nowych wydajnych przełączników umożliwi budowę nowej równoległej trasy łączącej domy studenckie z głównym węzłem OLMAN. Zastosowane przełączniki, zapewniające transmisje 1G, umożliwia przyszłą rozbudowę, do prędkości 10G. Do wykonania takiego połączenia niezbędne jest doposażenie linii światłowodowej w kolejne włókna jednomodowe. Doposażenie będzie polegało na wprowadzeniu w istniejącą kanalizację dodatkowych włókien w relacji: węzeł pośredni Dział Telekomunikacji, węzeł Pl. Cieszyński 1 – a Hala Technologii Mleczarstwa ul. M. Oczapowskiego 7,
 • Przełączniki w Domach Studenckich. Obecnie w domach studenckich działają niezarządzalne przełączniki o szybkości 100Mb/s. Zastosowanie nowych przełączników pozwoli na uruchomienie łączy o przepustowości 1G oraz m.in. separację sieci na poziomie VLAN-ów, stosowanie list dostępowych, polityk jakości usług.
 • System zabezpieczający i monitorujący sieć. Przeznaczeniem urządzeń będzie analiza oraz zarządzanie różnorodnymi zbiorami danych – zachowaniem się sieci, zdarzeniami bezpieczeństwa, profilami podatności i informacjami o zagrożeniach.
 • Infrastruktura Wi-Fi.Rozbudowa infrastruktury sieci bezprzewodowej spowodowana jest dalszym rozwojem sieci eduroam w punktach uczęszczanych przez głównych odbiorców tej sieci – studentów. Poza dodatkowymi punktami dostępowymi, uruchomiony zostanie nowy kontroler sieci bezprzewodowej (z przyszłą możliwością rozbudowy o kolejne punkty dostępowe). Na terenach rekreacyjnych w pobliżu stadionu i jeziora przewidziane jest zastosowanie zewnętrznych punktów dostępowych działających w technologii Wireless Mesh.
 • Bridge wi-fi. Zastosowanie nowego mostu bezprzewodowego pozwoli na połączenie w bardziej niezawodny sposób Domu Studenckiego nr 13, do którego obecnie nie istnieje połączenie światłowodowe.
 • Zasilanie awaryjne. Centrum Zarządzania Siecią, aby zabezpieczyć urządzenia przed spadkiem zasilania na czas około 10 -15 minut, wyposażone zostanie w UPS 30kVA. W węźle pośrednim zlokalizowanym w DS2, w którym będą zainstalowane przełączniki kampusowe, zainstalowany zostanie UPS o mocy 10 kVA.
 • Firewall o wysokiej wydajności. Głównym zadaniem systemu firewall będzie zapewnienie dostępu do Internetu dla studentów oraz zabezpieczenie ruchu przechodzącego przez niego. Ma on zastapić urządzenie obecnie pracujące na granicy wydajności.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości korzystania z publicznej szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podniesienie poziomu wykorzystania technik informatycznych w sferze edukacji na terenie gminy Olsztyn. Celem działania 7.1 „Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zainteresowanym gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom, jednostkom administracji, instytucjom edukacyjnym na obszarze całego województwa, szczególnie tam, gdzie nie są opłacalne inwestycje prywatnych inwestorów. Realizacja działania wpłynąć ma między innymi na podwyższenie jakości życia mieszkańców w województwie, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie jej efektywności a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Warminsko-Mazurskiego.
Projekt realizowany będzie na terenie miasteczka studenckiego Kortowo, czyli tam, gdzie dostępność Internetu i możliwość korzystania z niego powinny być najbardziej osiągalne.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację do końca roku 2011 na terenie miasteczka akademickiego Kortowo zlokalizowanego w gminie Olsztyn, następujących celów szczegółowych:

 • podłączenie do rdzenia sieci wszystkich domów studenckich z prędkością 1 Gb/s,
 • uruchomienie bezprzewodowego dostępu do Internetu w częściach wspólnych domów studenckich oraz na terenie miasteczka studenckiego,
 • rozbudowę centrum zarządzania siecią o systemy rejestracji logów, zdarzeń i podtrzymania napięcia,

Szacuje się, że około 5000 osób uzyska dzięki projektowi dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Rezultatem realizacji projektu będzie:
– podłączenie 1 jednostki publicznej do szerokopasmowego Internetu.
– wykonanie 14 podłączeń do szerokopasmowego Internetu
– uzyskanie dostępu do szerokopasmowego Internetu przez 5000 osób

Wartość projektu: 1 095 904,03 zł

Czas realizacji: do końca 2011 r.