Regulamin Usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

W MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ „OLMAN”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia:

OPERATOR – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, reprezentowany w sprawach Miejskiej Sieci Komputerowej „OLMAN” przez jednostkę organizacyjną – Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową „OLMAN”.

ABONENT – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Operatorem pisemną Umowę o świadczenie usługi dostępu do Internetu.

ABONAMENT – miesięczna opłata uiszczana przez Abonenta za korzystanie z usług świadczonych przez Operatora, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonej usługi.

UMOWA – pisemne, zgodne oświadczenie woli Abonenta i Operatora, na mocy którego Operator zapewnia Abonentowi odpłatne świadczenie usługi dostępu do Miejskiej Sieci Komputerowej „OLMAN” oraz Internetu, określające wzajemne uprawnienia i obowiązki stron.

SIEĆ – siec telekomunikacyjna własna i innych uprawnionych operatorów telekomunikacyjnych, za pomocą której Operator świadczy usługi dostępu do Internetu. Abonentowi przysługuje prawo do korzystania z Łącza w sposób określony Umową i niniejszym Regulaminem.

ŁĄCZE – Łącze Dzierżawione, Łącze Dzierżawione Własne lub Łącze Światłowodowe.

ŁĄCZE DZIERŻAWIONE – okablowanie pomiędzy lokalem Operatora i lokalem Abonenta stanowiące własność innego uprawnionego operatora telekomunikacyjnego.

ŁĄCZE DZIERŻAWIONE WŁASNE – okablowanie pomiędzy lokalem Operatora i lokalem Abonenta stanowiące własność Operatora.

ŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE – okablowanie światłowodowe pomiędzy lokalem Operatora i lokalem Abonenta stanowiące własność Operatora.

MODEM – urządzenie będące zakończeniem Łącza po stronie Abonenta, stanowiące własność Operatora.

PONOWNA AKTYWACJA – wznowienie dostępu do Sieci z wykorzystaniem istniejącego Łącza, podlegające opłacie zgodnie z cennikiem Operatora.

USŁUGI DODATKOWE – usługi, które standardowo nie wchodzą w skład usług oferowanych przez Operatora, a których świadczenie przez Operatora Abonent może dodatkowo zlecić. OPERATOR będzie świadczył te usługi w miarę możliwości technicznych.

HASŁO – kod składający się z 5 do 8 znaków alfanumerycznych, służący do identyfikacji Klienta w kontaktach z uprawnionym przez Operatora podmiotem – administratorami Sieci. Za skutki wynikające z udostępnienia przez Abonenta Hasła osobom trzecim, wyłączną odpowiedzialność ponosi Abonent. Hasło utrzymywane jest przez Abonenta i Operatora w tajemnicy, przy czym nie dotyczy to sytuacji, w których ujawnienie takich informacji jest obowiązkiem Operatora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

INSTALACJA – wykonanie Łącza w Lokalu Abonenta oraz jego aktywacja, tj. zestawienie połączenia przy pomocy Modemu i zapewnienie dostępu do Internetu za pomocą Sieci.

PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI – potwierdzenie na piśmie przez Abonenta wykonania instalacji, przyjęcia do użytkowania modemu oraz sprawnego jego działania.

2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 1. Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem Sieci, zgodnie z Umową i Regulaminem, a Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za te usługi i do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu. Cennik załączony jest do Umowy.
 2. Jeśli w Umowie nie postanowiono inaczej, wówczas Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z osobami:
  • które przed podpisaniem Umowy nie spełniły warunków określonych Regulaminem,
  • które przy zawieraniu Umowy posługują się dokumentami zniszczonymi lub które – zdaniem Operatora – budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub kompletności,
  • które zalegają z jakimikolwiek płatnościami w stosunku do Operatora,
  • z którymi Operator rozwiązał Umowę, w związku z naruszeniem jej postanowień bądź nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu.
 4. Umowę w imieniu Operatora zawiera osoba przez niego upełnomocniona.
 5. Abonent zawiera Umowę osobiście lub poprzez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo winno być udzielone pod rygorem nieważności na piśmie, a podpis mocodawcy może uwierzytelnić upoważniony pracownik Operatora, notariusz lub polska placówka dyplomatyczna lub konsularna.
 6. Abonent będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zawiera Umowę poprzez osoby upoważnione do reprezentowania tej osoby lub jednostki organizacyjnej, przy czym pełnomocnictwo do działania winno być wykazane stosownym dokumentem (odpisem ze stosownego rejestru).
 7. Przy zawieraniu Umowy z Abonentem będącym osobą fizyczną, Abonent powinien wykazać swoją tożsamość w oparciu o dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu lub inny dokument zaakceptowany przez upoważnionego pracownika Operatora).
 8. Przy zawieraniu Umowy Abonent winien udostępnić i udokumentować Operatorowi następujące dane: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania (adres do korespondencji), telefon kontaktowy, nr PESEL, oraz posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym zainstalowane ma być Łącze (np. przydział lokalu, odpis z księgi wieczystej, umowę najmu, itp.), a osoba prawna/jednostka organizacyjna: nazwę firmy, odpis z rejestru oraz nr NIP oraz posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym zainstalowane ma być Łącze (np. przydział lokalu, odpis z księgi wieczystej, umowę najmu, itp.).

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Łącze przeznaczone jest do używania przez Abonenta na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Operator świadczy usługi w zasięgu Sieci i w zakresie istniejących możliwości technicznych.
 3. W przypadku występującego przed zawarciem Umowy braku możliwości technicznych do instalacji, Operator może jej odmówić. W przypadku występującego przed zawarciem Umowy znacznego utrudnienia instalacji Operator uzgadnia z Abonentem sposób wykonywania usługi, w szczególności określa możliwy termin i koszt Instalacji.
 4. Podstawą zakończenia Instalacji jest podpisanie przez Abonenta Protokołu Odbioru Instalacji. Dzień zakończenia Instalacji jest pierwszym dniem świadczenia usługi dostępu do Internetu w lokalu Abonenta.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę danych przesyłanych przez Łącze, jak również za szkody wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania uzyskanych przez Abonenta z sieci Internet.
 6. Adres konta poczty elektronicznej Abonenta stanowi obowiązujący adres dla przesyłania przez Operatora komunikatów, wiążących się z działalnością Operatora.
 7. Abonent wyraża zgodę na to, że w przypadku stosowania przez niego sprzętu nie spełniającego wymogów stawianych przez Operatora, tenże nie będzie ponosił odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie usługi dostępu do Internetu.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych Abonenta zawartych w jego sieci i komputerach, w tym za zabezpieczenie tych danych przed ingerencją osób trzecich.
 9. Modem stanowi własność Operatora. Abonent nabywa prawo do używania modemu przez okres trwania Umowy. Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania modemem, w szczególności nie ma prawa udostępnienia go (odpłatnie lub nieodpłatnie) osobom trzecim. Poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Instalacji z wpisanym numerem seryjnym modemu Abonent potwierdza otrzymanie modemu w stanie umożliwiającym dostęp do Internetu za pomocą Sieci. Z chwilą otrzymania modemu na Abonenta przechodzi ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Po wygaśnięciu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy Abonent jest zobowiązany zwrócić Operatorowi modem w stanie nie pogorszonym. W przypadku niewykonania przez Abonenta niniejszego zobowiązania obciążony zostanie karą umowną, w wysokości podanej w aktualnym Cenniku.
 10. Abonent może złożyć wniosek w sprawie wykonania:
  • montażu dodatkowego Łącza / przeniesienia Łącza,
  • Ponownej Aktywacji,
  • zmiany usługi w Biurze Obsługi Klienta Operatora.

4. OPŁATY (ZASADY NALICZANIA, RACHUNKI, SPOSOBY PŁATNOŚCI, KARY UMOWNE)

 1. Abonent zobowiązany jest do wniesienia na konto Operatora opłaty instalacyjnej w wysokości określonej w Umowie, w terminie określonym w rachunku.
 2. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania Abonamentu w wysokości określonej w Umowie. Rachunek wystawiany jest przez Operatora w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca i przesyłany Abonentowi pocztą. W wypadku nieotrzymania rachunku do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rachunek, Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Operatora.
 3. Jeśli uruchomienie usługi, potwierdzone Protokołem Uruchomienia Usługi, zostanie dokonane w dniu innym niż pierwszy dzień miesiąca, Operator zmniejszy Abonament do wartości wynikającej z przemnożenia ilości dni pozostających do końca miesiąca przez 1/30 pełnego Abonamentu.
 4. Operator ma prawo i obowiązek konserwacji i modernizacji Sieci, co może spowodować przerwy w świadczeniu usługi lub pogorszenie jej jakości, jednak nie dłuższych jednorazowo niż 6 godzin i nie częściej niż 3 dni kwartalnie.
 5. Jeśli przerwy w dostępie do Internetu za pomocą Sieci, udokumentowane przez uprawnione służby Operatora, są spowodowane awarią w sieci Operatora i trwają dłużej niż cztery następujące po sobie dni, wówczas abonament zostanie obniżony, w przypadku doręczenia Operatorowi uzasadnionej pisemnej reklamacji Abonenta w terminie do 3 miesięcy od miesiąca, w którym ustała awaria, o 1/30 za każdy kolejny dzień awarii (w którym nastąpiło przynajmniej cztery godziny braku sygnału). Obniżka Abonamentu zostanie uwzględniona przez Operatora w rachunku, wysłanym za następny okres płatności po rozpatrzeniu reklamacji, z uwzględnieniem postanowień pkt.7. Opisana sytuacja nie dotyczy przypadku, w którym termin wizyty serwisanta, który ma usunąć awarię został ustalony przez Abonenta na termin dłuższy niż 3 dni od zgłoszenia awarii.
 6. Postanowienie pkt. 4.5. nie dotyczy sytuacji, w której awaria spowodowana została działaniem siły wyższej lub przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi Abonent.
 7. Cennik Operatora zmieniany jest w cyklu kwartalnym uchwałą Rady Użytkowników MSK OLMAN i rozsyłany Abonentom najpóźniej 14 dni przed datą jego obowiązywania. W przypadku braku akceptacji cennika Abonent ma prawo do rezygnacji z usług Operatora na warunkach zawartych w Umowie. W takim przypadku Operatorowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za świadczenie usług dodatkowych w Sieci, zleconych przez Abonenta, zgodnie z obowiązującym cennikiem Operatora.
 9. W przypadku nienależytego wykonania usługi przez Operatora Abonentowi przysługuje bonifikata w wysokości określonej w Umowie świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 10. Informacje o jakości usług telekomunikacyjnych można uzyskać w siedzibie Operatora.

5. ROZWIĄZANIE, ZAWIESZENIE l WYGAŚNIECIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia biegnie od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Rozwiązanie umowy może nastąpić po wniesieniu pełnej wysokości opłaty instalacyjnej określonej w umowie.
 2. Umowa ulega zawieszeniu w zakresie wzajemnych świadczeń stron (dostarczenia sygnału i uiszczania abonamentu) na wniosek Abonenta, przez okres maksymalnie 3 miesięcy. Abonent w tym przypadku zobowiązany jest zawiadomić o tym Operatora na piśmie, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym nastąpiło powiadomienie, z góry określając datę Ponownej Aktywacji.
 3. Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i odłączenie Abonenta od Sieci, jeżeli:
  • Abonent umożliwi dodatkowe korzystanie z usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci osobie trzeciej, w szczególności jeśli podłączy dodatkowe urządzenie do Łącza lub umożliwi korzystanie z usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci poza lokal, którego dotyczy Umowa bez uzgodnienia tego faktu z Operatorem,
  • Abonent dokona samowolnej przeróbki Łącza lub zawinionego jego uszkodzenia,
  • Abonent nie dopuści do okresowej kontroli Łącza, o której mowa w pkt. 6.5., bez uzasadnionych powodów,
  • Abonent narusza postanowienia Regulaminu w sposób określony w pkt. 8.1.
  • Abonent nie ureguluje należności za świadczoną usługę przez okres 30 dni po upływie terminu płatności i po pisemnym wezwaniu do uregulowania należności w ciągu 14 dni.
 4. Operator może domagać się ponadto zwrotu kosztów przywrócenia Łącza do stanu poprzedniego lub odszkodowania z tytułu zniszczenia Łącza.
 5. Rozwiązanie Umowy z powodu jednej z przyczyn, wskazanych w pkt. 5.3. spowoduje natychmiastowe zaprzestanie świadczenia usługi dostępu do Internetu w Przyłączu Sieciowym umiejscowionym w Lokalu Abonenta. Zawarcie nowej Umowy może nastąpić pod warunkiem uregulowania zaległości z tytułu opłat za świadczoną przez Operatora usługę i ustania innych przyczyn uzasadniających rozwiązanie dotychczasowej Umowy.
 6. W wypadku zbycia lokalu (lub utraty tytułu prawnego do lokalu w innej formie) przez Abonenta, Abonent może przekazać prawa i obowiązki wynikające z Umowy na rzecz nabywcy praw do lokalu za pisemnym powiadomieniem Operatora. Cesję uznaje się za skuteczną w momencie zawarcia umowy przez nowego użytkownika lokalu. W wypadku nie przejęcia praw i obowiązków Abonenta przez nabywcę praw do lokalu Umowa może być rozwiązana przez Abonenta jedynie w trybie przewidzianym w par. 13 Umowy. Jeżeli Abonent nie powiadomi Operatora o dokonanym zbyciu/utracie prawa do lokalu lub/i nie rozwiąże Umowy, wówczas jest on odpowiedzialny za płatności wynikające z Umowy, bez względu na to, kto korzysta z usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci.
 7. Umowa wygasa automatycznie w przypadku:
  • upływu okresu, na jaki została zawarta (w przypadku umowy na czas określony),
  • śmierci Abonenta albo ustania osoby prawnej – chyba, że w prawa Abonenta wstąpią inne osoby,
  • gdy Operator utraci zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej lub utraci uprawnienia do świadczenia usług objętych Umową.
 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. USUWANIE AWARII

 1. Operator zobowiązuje się do usuwania awarii:
  • Łącza Dzierżawionego – w terminie określonym przez operatora telekomunikacyjnego, do którego należy łącze Dzierżawione. Operator ma obowiązek podać Abonentowi przewidywany czas usunięcia awarii na podstawie informacji uzyskanej od operatora telekomunikacyjnego, do którego należy łącze dzierżawione,
  • Łącza Dzierżawionego Własnego – w terminie do 24 godzin roboczych, licząc od dnia i godziny powiadomienia o awarii, o ile Abonent nie umówi się na inny termin, przy czym za godziny robocze przyjmuje się godziny od 9.00 do 15.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Łącza Światłowodowego – w terminie siedmiu dni roboczych, jeśli nastąpiło fizyczne uszkodzenie włókien światłowodowych, w terminie 12 godzin, jeśli nie nastąpiło uszkodzenie włókien światłowodowych,
 2. Abonenci powinni zapewnić dostęp do miejsca wystąpienia awarii, chyba, że miała ona miejsce poza ich lokalem lub miejscem kontrolowanym przez Abonenta. Brak takiego dostępu przesuwa odpowiednio terminy określone w pkt.6.1.
 3. Za usunięcie awarii w lokalu Abonenta nie wynikających z fizycznych wad Łącza lub wynikających z przyczyn, leżących po stronie Abonenta, bądź za wezwanie Operatora bez uzasadnienia, pobierana jest opłata według stawek określonych w cenniku Operatora.
 4. Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Operatora o występujących awariach w Sieci, informacje te udostępniane są na stronach WWW Operatora. Ważniejsze informacje rozsyłane są pocztą elektroniczną przy użyciu listy dystrybucyjnej i adresu e-mail Abonenta.
 5. Operator ma prawo do okresowych kontroli prawidłowości działania Łącza. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Abonent zostanie powiadomiony na 3 dni przed planowaną kontrolą. Kontrola może nastąpić w trybie natychmiastowym w przypadku określonym w pkt 5.3.
 6. Pracownicy Operatora przeprowadzający kontrole zobowiązani są – na żądanie Abonenta – okazać pisemne pełnomocnictwo Operatora o powierzeniu im obowiązku kontroli Przyłącza w lokalu Abonenta.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą dotyczyć:
  • niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,
  • wadliwego rozliczenia usługi.
 2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie – osobiście w lokalnym Biurze Obsługi Klienta, telefonicznie, faksem lub e-mailem na adres Biura Obsługi Klienta Operatora.
 3. Reklamacja może być złożona w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub w którym nastąpiło nienależyte rozliczenie należności za wykonaną Usługę.
 4. Reklamacja lub protokół przyjęcia reklamacji powinna zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko (nazwę) Osoby zgłaszającej reklamację,
  • miejsce świadczenia usługi/usług,
  • przedmiot reklamacji oraz okres dotyczący reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia,
  • datę sporządzenia reklamacji,
  • podpis i kontakt do osoby zgłaszającej reklamację.
 5. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w punkcie 7.3. Operator zobowiązany jest niezwłocznie do poinformowania Abonenta o konieczności jej uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni z określeniem zakresu tego uzupełnienia i pouczeniem, że nieuzupełnienie tej reklamacji spowoduje pozostawienie jej bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Operator zobowiązany jest potwierdzić pisemnie przyjęcie reklamacji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
 7. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty Rachunku. W przypadku uznania reklamacji, Operator zwróci kwotę wynikającą z uznanej reklamacji.
 8. Zwrot kwoty należnej z tytułu uwzględnienia reklamacji następuje w formie zaliczenia jej na poczet przyszłych należności Operatora z tytułu świadczenia na rzecz Abonenta usług.
 9. Operator jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, Operator zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o powyższym Osobę reklamującą, podając w zawiadomieniu przyczynę opóźnienia w rozpoznaniu reklamacji oraz przewidywany termin, w którym reklamacja zostanie rozpoznana. Za datę wniesienia reklamacji uważa się dzień otrzymania listu poleconego lub dzień jej zgłoszenia w Biurze Obsługi Klienta Operatora w stanie kompletnym.
 10. Odpowiedź na reklamację wymaga formy pisemnej. W przypadku, gdy Operator nie uznał reklamacji w całości lub w części, Operator winien w odpowiedzi wskazać uzasadnienie faktyczne i prawne zajętego przez siebie stanowiska.
 11. Operator zawiadamia Abonenta na piśmie o rozpatrzonej reklamacji. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
  • nazwę jednostki rozpatrującej reklamację,
  • powołanie podstawy prawnej,
  • rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,
  • w przypadku przyznania bonifikaty określenie jej wysokości i terminu jej wypłaty,
  • pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń sądowo, a dodatkowo w przypadku, kiedy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których jest mowa w art. 109 i 110 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne,
  • podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora z podaniem zajmowanego stanowiska
 12. Osobie reklamującej przysługuje prawo wniesienia za pośrednictwem jednostki organizacyjnej załatwiającej reklamację odwołania do organu odwoławczego wskazanego w odpowiedzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia odpowiedzi Operatora na reklamację.
 13. Odpowiedź przesłana reklamującemu w wyniku rozpatrzenia sprawy w postępowaniu odwoławczym powinna zawierać stwierdzenie, nie została wyczerpana droga postępowania reklamacyjnego.

8. NARUSZENIE REGULAMINU

 1. Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności:
  • działanie powodujące przerwanie poprawnej pracy lub blokowanie urządzeń aktywnych innych Abonentów, Operatora lub sieci Internet, stosowanie lub rozpowszechniania nielegalnych lub naruszających prawa osób trzecich danych i programów komputerowych,
  • umieszczanie w Sieci oraz w sieci Internet informacji niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich,
  • używanie obelżywego lub nieprzyzwoitego języka, przechwytywanie danych innych użytkowników Sieci i sieci Internet, ingerowanie w ich sprzęt i oprogramowanie bez ich zgody,
  • podłączenie do Sieci lub do sieci Internet nieautoryzowanego modemu lub urządzenia aktywnego (tj. bez wykupienia przez Abonenta stosownej usługi dodatkowej określonej w aktualnym cenniku Operatora) albo udostępnienie Przyłącza osobom trzecim bez wiedzy i zgody Operatora,
  • wszelkie inne działanie powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci lub mające negatywne konsekwencje dla innych użytkowników Sieci lub sieci Internet.
 2. Jeżeli Abonent naruszył Regulamin:
  • po raz pierwszy – Operator poinformuje Abonenta listem poleconym o dokonanym naruszeniu z ostrzeżeniem, iż kolejne naruszenie spowoduje zawieszenie świadczenia usług dostępu do Internetu na okres 7 dni, z obowiązkiem uiszczenia Abonamentu lub może spowodować rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
  • po raz drugi – Operator poinformuje Abonenta listem poleconym o dokonanym naruszeniu i o zawieszeniu świadczenia usług dostępu do Internetu na okres 7 dni, co nie uchybia obowiązkom uiszczania Abonamentu w pełnej wysokości: Operator może jednak pominąć procedurę zawieszenia i rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym,
  • po raz trzeci – Operator poinformuje Abonenta listem poleconym o dokonanym naruszeniu i rozwiązuje Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, bądź działania, które stanowi poważne zagrożenie dla Sieci lub jej użytkowników, Operator ma prawo w trybie natychmiastowym zaprzestać świadczyć Abonentowi usługi dostępu do Internetu i rozwiązać Umowę.
 4. W przypadku spowodowania przez Abonenta jakiejkolwiek szkody podczas niezgodnego z Umową i Regulaminem korzystania z usługi dostępu do Internetu, ponosi on wyłączną i pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

9. OCHRONA INFORMACJI

Obowiązki Abonenta w zakresie ochrony informacji w Sieci:

 1. Każdy Abonent odpowiada za bezpieczne operowanie uprawnieniami do pracy w sieci i do kontaktu z Siecią, a w szczególności:
  • nie może odstępować posiadanych uprawnień innym osobom,
  • ma obowiązek operować hasłami nie krótszymi niż 6 znaków,
  • w przypadku posiadania kilku haseł nie może ich powtarzać,
  • nie może żądać zmiany hasła lub otwarcia zablokowanego konta na skutek przeterminowania hasła, drogą telefoniczną,
  • może zlecić Operatorowi na piśmie zmianę hasła na hasło inicjalne, zawarte w Umowie,
 2. W przypadku udostępniania kont internetowych na własnych serwerach Operator ma obowiązek zapewnienia możliwości samodzielnej zmiany haseł przez Abonenta.
 3. Systemy teleinformatyczne Abonenta dołączone do Sieci muszą być chronione we własnym zakresie przez Abonenta przed niepowołanym dostępem przez wykorzystanie odpowiednich technologii zabezpieczeń oraz wprowadzenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa.
 4. Sieć Operatora jest siecią transparentną w sensie przesyłania informacji. Operator przeciwdziała atakom typu Denial of Service, uniemożliwiającym prawidłowe świadczenie usługi.
 5. Systemy teleinformatyczne Abonenta dołączone do Sieci nie mogą być wykorzystywane do przeprowadzania działań stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa innych systemów informacyjnych pracujących w sieci, jak też na szkodę jakichkolwiek osób lub instytucji. W przypadku kiedy takie działania będą miały miejsce, Operator rezerwuje sobie prawo podejmowania odpowiednich przeciwdziałań związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem infrastruktury informatycznej. Przeciwdziałania takie podejmowane mogą być tylko w uzasadnionych przypadkach opisanych szczegółowo w „Procedurach działania w sytuacjach kryzysowych”, stanowiących załącznik do Regulaminu.
 6. Wszelkie przypadki nieuprawnionego działania w Sieci muszą być zgłaszane przez Abonenta do Operatora.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Umową i niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Abonent otrzymuje Regulamin Świadczenia Usług Teleinformatycznych i przyjmuje go do stosowania.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. W odniesieniu do zmiany Regulaminu mają zastosowanie postanowienia par. 7 Umowy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 roku.

Załącznik do Regulaminu Świadczenia Usług Teleinformatycznych

Procedury działania w sytuacjach kryzysowych

Operator w ramach świadczonych usług dostępu do sieci Internet, rezerwuje sobie prawo podejmowania odpowiednich działań w sytuacjach kryzysowych, związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem infrastruktury informatycznej. Działania takie podejmowane będą tylko w uzasadnionych przypadkach opisanych poniżej. Jednostką określającą zasadność podjęcia działań specjalnych jest zespół Operatora, określany dalej jako Zespół Bezpieczeństwa.

Działania w sytuacjach kryzysowych mogą obejmować przede wszystkim ograniczenie dostępu do sieci Internet dla określonych systemów, sieci lub całej instytucji. Ograniczenie dostępu może przyjąć jedną z wymienionych poniżej form:

– ograniczenie funkcjonalności dostępu poprzez założenie filtrów na urządzeniu dostępowym (systemie firewall),

– czasowe wyłączenie dostępu do Sieci, aż do momentu wyjaśnienia sytuacji kryzysowej i podjęcia środków zaradczych,

– trwałe wyłączenie dostępu do sieci, aż do momentu reorganizacji sieci i podjęcia działań mających na celu uniknięcie sytuacji kryzysowej w przyszłości.

Jako incydent bezpieczeństwa definiowane jest każde wydarzenie, które bezpośrednio lub pośrednio stanowić może zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów informacyjnych. W praktyce przewidywane są następujące podstawowe warianty:

– dana sieć (lub system) jest bezpośrednim źródłem ataku skierowanego przeciwko określonemu systemowi zewnętrznemu (który nie należy do klientów lub abonentów Operatora),

– dana sieć (lub system) jest wykorzystywana do ataku skierowanego przeciwko systemowi zewnętrznemu, przy czym właściwe źródło ataku zlokalizowane jest poza daną siecią,

– dana sieć jest właściwym celem ataku.

Sytuacja kryzysowa ma miejsce w przypadku braku reakcji administratora danej sieci (lub systemu) na incydent bezpieczeństwa zgłoszony przez Zespół Bezpieczeństwa z ramienia operatora Sieci.

Kroki postępowania podejmowane przez Zespół Bezpieczeństwa w związku incydentami bezpieczeństwa sieci obejmują:

– Zespół Bezpieczeństwa zgłasza problem administratorowi sieci, w której znajduje się system objęty incydentem bezpieczeństwa. Podstawowe zgłoszenie ma miejsce przy użyciu poczty elektronicznej i jest sygnowane podpisem cyfrowym.

– w przypadku braku reakcji na zgłoszenie w ciągu 3 dni roboczych, Zespół Bezpieczeństwa ponownie zgłasza fakt zaistnienia incydentu na drodze formalnej.

– brak reakcji na kolejne zgłoszenie w ciągu 2 dni roboczych będzie stanowiło podstawę do uruchomienia procedury kryzysowej.

– w szczególnych przypadkach, na przykład kiedy jeden z systemów w sieci klienta jest źródłem ataku typu Denial of Service (DoS), zgłoszenie incydentu odbywa się drogą telefoniczną i przy użyciu faksu. Brak reakcji na zgłoszenie ataku typu DoS w ciągu 2 godzin w dniu roboczym stanowić będzie podstawę uruchomienia procedury kryzysowej.

Procedura postępowania w przypadku sytuacji kryzysowej będzie uruchomiona jedynie w przypadku braku reakcji administratora danej sieci na raportowane zdarzenie naruszające bezpieczeństwo użytkowników sieci. Za brak reakcji przyjmowany będzie:

– brak odpowiedzi potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia,

– kolejne zgłoszenia napływające do Operatora, będące dowodem na ciągłe istnienie raportowanego incydentu,

– testy przeprowadzone przez Zespół Bezpieczeństwa wskazujące na brak odpowiednich działań usuwających istniejący problem.

Decyzję o podjęciu procedury kryzysowej podejmuje Zespół Bezpieczeństwa Operatora. Uruchomiona procedura kryzysowa może być zawieszona jedynie w przypadku całkowitego wyjaśnienia i usunięcia incydentu, który stanowił podstawę jej wdrożenia.