Porozumienie

POROZUMIENIE ŚRODOWISKOWE

w sprawie rozwoju, utrzymania i eksploatacji
Miejskiej Sieci Komputerowej „OLMAN” w Olsztynie
zawarte w Olsztynie w dniu 27 października 1997r.

W związku z rozpoczęciem działalności Miejskiej Sieci Komputerowej „OLMAN” w Olsztynie, zwanej dalej MSK „OLMAN”, Strony Porozumienia w sprawie budowy miejskiej sieci komputerowej MSK z dnia 10 stycznia 1997r., będące założycielami MSK „OLMAN” a mianowicie:

 1. Akademia Rolniczo-Techniczna im. M. Oczapowskiego w Olsztynie
 2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
 3. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 4. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
 5. Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
 6. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

zgodnie uznając:

 1. za celowe kontynuowanie współpracy
 2. za potrzebne uregulowanie spraw zarządzania i administrowania MSK „OLMAN” związanych w szczególności z jej utrzymaniem, eksploatacją i rozwojem

postanowiły, co następuje:

§ 1

MSK „OLMAN” jest siecią łączącą ze sobą sieci lokalne uczestników Porozumienia Środowiskowego oraz ich sieci lokalne z zewnętrznymi sieciami rozległymi.

§ 2

Użytkownikami MSK „OLMAN” są uczestnicy Porozumienia Środowiskowego, będący założycielami oraz inne jednostki, które podpiszą Porozumienie lub zawrą umowę.

§ 3

Strukturę i zakres działania MSK „OLMAN” oraz prawa i obowiązki użytkowników MSK „OLMAN” określają:

 1. Regulamin Miejskiej Sieci Komputerowej „OLMAN”, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego Porozumienia,
 2. Regulamin Rady Użytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej „OLMAN”, będący załącznikiem nr 2 do niniejszego Porozumienia.

§ 4

 1. Niniejsze Porozumienie – wraz z załącznikami – zostało przyjęte oraz podpisane w Olsztynie w dniu 27 października 1997r. i obowiązuje od dnia 27 października 1997r.
 2. Niniejsze Porozumienie – wraz z załącznikami – sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej podpisującej go Strony.

Załączniki:

 1. Regulamin Miejskiej Sieci Komputerowej „OLMAN”,
 2. Regulamin Rady Użytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej „OLMAN”.