Regulamin Rady

Załącznik nr 2 do
POROZUMIENIA ŚRODOWISKOWEGO
w sprawie rozwoju, utrzymania i eksploatacji
Miejskiej Sieci Komputerowej „OLMAN” w Olsztynie

R E G U L A M I N
RADY UŻYTKOWNIKÓW
MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ „OLMAN”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Użytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie, zwana dalej Radą Użytkowników, jest organem opiniodawczo-stanowiącym Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN.
Kadencja Rady Użytkowników trwa trzy lata.
Miejska Sieć Komputerowa OLMAN w Olsztynie, zwana dalej Siecią Miejską, jest zespołem środków technicznych i organizacyjnych, służących do świadczenia usług teleinformatycznych na bazie infrastruktury własnej, jak i innych operatorów telekomunikacyjnych.

SKŁAD RADY UŻYTKOWNIKÓW

§ 2

 1. W skład Rady Użytkowników wchodzą:
  1. Zarządzający Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN, zwany dalej Zarządzającym
  2. Koordynator Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN, zwany dalej Koordynatorem

  oraz przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Porozumienia w sprawie rozwoju, utrzymania i eksploatacji Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie w liczbie:

  1. czterech przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jako jednostki wiodącej Sieci Miejskiej,
  2. po jednym przedstawicielu każdego z pozostałych sygnatariuszy Porozumienia.
 2. Rada Użytkowników wybiera spośród swego grona Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących. Wybór następuje na pierwszym spotkaniu w kadencji Rady Użytkowników, w głosowaniu tajnym, spośród obecnych przedstawicieli Rady Użytkowników, po uprzednim przedstawieniu kandydatów. Decyduje zwykła większość głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Zarządzającego.
 3. Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Koordynator tworzą Prezydium Rady. Kompetencje i zadania Prezydium określa Rada Użytkowników stosowną uchwałą.
 4. Rada Użytkowników może wybierać ze swego grona komisje dla opracowania określonych zagadnień. Rada Użytkowników może również zasięgać opinii specjalistów spoza członków Rady Użytkowników i w miarę potrzeb zapraszać ich na swoje posiedzenia z głosem doradczym.
 5. Przedstawiciela do Rady Użytkowników na kadencję wyznacza kierownik instytucji w drodze pisemnego zawiadomienia Przewodniczącego.
 6. Rada Użytkowników zgodnie uznaje przedstawiciela Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych reprezentantem interesów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru miasta Olsztyna.
 7. Rada Użytkowników może zmniejszyć lub poszerzyć swój skład o kolejnych przedstawicieli w drodze przyjęcia stosownej uchwały.
 8. Zmiana składu osobowego Rady Użytkowników w trakcie kadencji następuje na podstawie decyzji kierownika instytucji delegującej członka Rady Użytkowników.
 9. Rada Użytkowników może wnioskować o zmianę członka Rady.
 10. Między posiedzeniami Rady szczególnie pilne decyzje może podjąć w jej imieniu Prezydium. Powinno ono jednak na najbliższym posiedzeniu Rady poinformować dlaczego i jakie decyzje podjęło. Rada ma obowiązek przyjąć te decyzje do akceptującej wiadomości lub uzasadnić odmowę takiej akceptacji.

ZADANIA RADY UŻYTKOWNIKÓW

§ 3

Zakres zadań Rady Użytkowników obejmuje sprawy dotyczące budowy, utrzymania i rozwoju Sieci Miejskiej, a w szczególności:

 1. opiniowanie zasad odpłatności za usługi świadczone przez Sieć Miejską,
 2. podejmowanie decyzji o sposobie i warunkach przyjęcia do Rady Użytkowników nowych przedstawicieli Uczestników Sieci Miejskiej,
 3. ustalanie harmonogramów działań inwestycyjnych i wniosków inwestycyjnych dotyczących Sieci Miejskiej oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji,
 4. ustalanie planów rozwoju i utrzymania Sieci Miejskiej,
 5. ocena sprawozdań rzeczowych i finansowych z działalności Sieci Miejskiej, przygotowanych przez Koordynatora,
 6. przyjmowanie wniosków pokontrolnych organów kontrolujących eksploatację Sieci Miejskiej,
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządzającego, złożonych przez użytkowników, których sieci lokalne są przyłączone do Sieci Miejskiej,
 8. rozstrzyganie kwestii spornych powstałych między użytkownikami Sieci Miejskiej,
 9. opiniowanie aktów normujących zarządzanie Siecią Miejską,
 10. rozpatrywanie innych spraw przedstawionych do zaopiniowania przez Zarządzającego, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady lub jej członków.

§ 4

Rada Użytkowników może przedstawić z własnej inicjatywy Zarządzającemu opinię w określonej sprawie wchodzącej w zakres jej zadań.

TRYB PRACY RADY UŻYTKOWNIKÓW

§ 5

 1. Posiedzenia Rady Użytkowników zwoływane są przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeby (jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku) lub w ciągu 14 dni na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Rady, złożony Przewodniczącemu Rady. Wnioskodawcy powinni podać uzasadnienie konieczności zwołania posiedzenia oraz proponowany temat posiedzenia.
 2. Posiedzenia Rady Użytkowników prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 3. Przewodniczący ustala termin posiedzenia Rady Użytkowników, o którym powiadamia jej członków najpóźniej 7 dni przed dniem posiedzenia.
 4. Przewodniczący proponuje porządek posiedzenia Rady Użytkowników, który jest dostarczany jej członkom najpóźniej 3 dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady Użytkowników mogą zgłosić Przewodniczącemu propozycje dotyczące zmian lub dodatkowych punktów do omówienia na posiedzeniu.
 5. Przewodniczący jest odpowiedzialny za zgodną z regulaminem działalność Rady Użytkowników.
 6. W posiedzeniach bierze udział Administrator Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN, bez prawa głosowania.
 7. Na posiedzenie Rady Użytkowników jej Przewodniczący może zaprosić inne osoby. Nie mają one prawa do głosowania.

§ 6

 1. Rada Użytkowników ustala decyzję w drodze głosowania.
 2. Głosowanie jest ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Rady Użytkowników.
 3. Decyzje Rady Użytkowników podejmowane są zwykłą większością głosów.
 4. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 5. Decyzje podjęte przez Radę Użytkowników formułowane są w formie uchwał, opatrzonych numerem, tematem i datą podjęcia,
 6. Osobie wchodzącej w skład Rady Użytkowników, która nie zgadza się z podjętą uchwałą, przysługuje prawo wniesienia do protokołu zdania odrębnego.

§ 7

 1. Posiedzenia Rady Użytkowników są protokołowane.
 2. Do protokołu załącza się uchwały przyjęte przez Radę Użytkowników i inne dokumenty przygotowane na posiedzenie.
 3. Każdy członek Rady Użytkowników otrzymuje jeden egzemplarz protokołu z posiedzenia na następnym posiedzeniu Rady Użytkowników.
 4. Materiały załączone do protokołów i uchwał oraz sprawy omawiane na posiedzeniach Rady Użytkowników mają charakter poufny.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2004 r.