Regulamin Sieci

Załącznik nr 1 do
POROZUMIENIA ŚRODOWISKOWEGO
w sprawie rozwoju, utrzymania i eksploatacji
Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie

R E G U L A M I N
MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ OLMAN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Miejska Sieć Komputerowa OLMAN w Olsztynie, zwana dalej Siecią Miejską, jest zespołem środków technicznych i organizacyjnych, służących do świadczenia usług teleinformatycznych na bazie infrastruktury własnej, jak i innych operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Zadaniem Sieci Miejskiej jest świadczenie usług o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym głównie na rzecz środowiska naukowo-akademickiego i badawczego. Administracja publiczna oraz użytkownicy komercyjni mogą korzystać z usług świadczonych przez Sieć Miejską w sposób nieuszczuplający potrzeb środowiska naukowo-akademickiego i badawczego.
 3. Sieć Miejska prowadzi działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach zezwolenia operatorskiego Urzędu Regulacji Telekomunikacji (decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji nr DRT-WZ-609/4135/01 z dnia 10 sierpnia 2001 r.) oraz posiada status Local Internet Registry wydany przez RIPE NCC z przyznanym identyfikatorem pl.olman.
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, reprezentowany przez JM Rektora uznaje się za Jednostkę Wiodącą w zakresie budowy i utrzymania oraz rozwoju Sieci Miejskiej.
 5. Uczestnikami Sieci Miejskiej są sygnatariusze Porozumienia OLMAN.
 6. Użytkownikami Sieci Miejskiej są instytucje, która zawrą z Jednostką Wiodącą Sieci Miejskiej stosowną umowę o świadczenie usług teleinformatycznych, w tym Uczestnicy Sieci Miejskiej.
 7. Użytkownikiem Sieci Miejskiej jest także osoba, która posiada konto w sieci lokalnej Uczestnika lub Użytkownika Sieci Miejskiej.
 8. Wszyscy Uczestnicy Sieci Miejskiej mają równe prawa do korzystania z Sieci Miejskiej. Prawa Użytkowników Sieci Miejskiej są regulowane odrębnymi umowami. Uczestnik i Użytkownik Sieci Miejskiej nie ma prawa w jakikolwiek sposób utrudniać lub uniemożliwiać korzystania z dostępu do sieci innym Uczestnikom i Użytkownikom Sieci Miejskiej.
 9. Podstawowym elementem Sieci Miejskiej jest węzeł – miejsce dołączenia sieci lokalnej do Sieci Miejskiej. W skład węzła wchodzą: przyłącza światłowodowe, przełącznica światłowodowa i urządzenie z portem, przez który sieć lokalna jest przyłączona do Sieci Miejskiej.
 10. Obowiązkiem Uczestnika Sieci Miejskiej, na terenie którego posadowiony jest węzeł Sieci Miejskiej jest wydzielenie odpowiedniego miejsca zabezpieczonego przed nieuprawnionym dostępem w celu zainstalowania urządzeń sieciowych.
 11. Sieć Miejska ma prawo, niezależnie od formy własności sprzętu zainstalowanego w węźle, do jego doposażania oraz do dołączania do węzła użytkowników z innych instytucji niż administrująca węzłem. W przypadku planowanej rozbudowy sieci, Sieć Miejska ma prawo w porozumieniu z właścicielem sprzętu posadowionego w węźle, do jego rozbudowy i rekonfiguracji.
 12. Obsługę finansowo-księgową Sieci Miejskiej zapewnia Kwestura Jednostki Wiodącej.
 13. Regulaminy sieci zewnętrznych, z którymi Sieć Miejska współpracuje obowiązują w zakresie współpracy z nimi.

ORGANY MSK OLMAN

§ 2

Organami Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN są:

 1. Rada Użytkowników
 2. Zarządzający
 3. Koordynator

§ 3

 1. Skład, zadania i tryb funkcjonowania Rady Użytkowników określa jej regulamin, będący załącznikiem nr 2 do Porozumienia Środowiskowego z dnia 27 października 1997 r. z późniejszymi zmianami.
 2. Rada Użytkowników jest organem opiniodawczo-stanowiącym.

§ 4

 1. Zarządzającym Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN jest JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 2. Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie może powierzyć wykonywanie funkcji Zarządzającego właściwemu Prorektorowi.

§ 5

Do Zarządzającego należy w szczególności:

 1. wydawanie aktów normujących zarządzanie eksploatacją Siecią Miejską po zaopiniowaniu przez Radę Użytkowników lub z jej inicjatywy,
 2. ustalanie zasad rozliczeń za usługi świadczone przez Sieć Miejską po zaopiniowaniu przez Radę Użytkowników.

Zarządzający, na podstawie pisemnego wniosku Rady Użytkowników lub z własnej inicjatywy skonsultowanej z Radą Użytkowników, powołuje lub odwołuje Koordynatora Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN.

§ 6

Do obowiązków Koordynatora należy:

 1. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i innych instytucji współpracujących z Siecią Miejską oraz przedstawicielami uczestników Porozumienia Środowiskowego, a także z instytucjami wykonującymi prace na rzecz Sieci Miejskiej i organami kontrolnymi właściwymi w sprawach telekomunikacji i teleinformatyki,
 2. pozyskiwanie środków finansowych z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz innych źródeł,
 3. rozliczanie środków finansowych otrzymywanych z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz innych źródeł,
 4. prowadzenie spraw budowy, utrzymania, rozwoju i administrowania Siecią Miejską przy pomocy Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN, utworzonego w strukturze Jednostki Wiodącej.
 5. przedstawianie Zarządzającemu planów utrzymania i rozwoju Sieci Miejskiej oraz harmonogramów działań inwestycyjnych z tym związanych oraz sprawozdań finansowych i rzeczowych z działalności Sieci Miejskiej.

ADMINISTROWANIE MSK OLMAN

§ 7

 1. Koordynator jest dyrektorem Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN, zwanego dalej Ośrodkiem.
 2. Zarządzający, na pisemny wniosek Koordynatora, powołuje lub odwołuje Administratora Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN, zwanego dalej Administratorem Sieci Miejskiej oraz inne osoby sprawujące funkcje pomocnicze w Ośrodku.
 3. Do zadań Administratora Sieci Miejskiej należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją Sieci Miejskiej,
  2. administrowanie urządzeniami i zasobami Sieci Miejskiej,
  3. określanie adresacji sieci lokalnych podłączonych do Sieci Miejskiej,
  4. prowadzenie rozliczeń użytych zasobów w ramach Sieci Miejskiej,
  5. opiniowanie wniosków o przyłączanie sieci lokalnych do Sieci Miejskiej,
  6. nadzór nad usuwaniem uszkodzeń i awarii w Sieci Miejskiej.
 4. Administrator Sieci Miejskiej ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sieci.
 5. Administrator Sieci Miejskiej realizuje polecenia Koordynatora w sprawach utrzymania oraz rozwoju Sieci Miejskiej.

§ 8

 1. Dołączanie do Sieci Miejskiej nowych Uczestników Sieci Miejskiej odbywa się po złożeniu wniosku do Przewodniczącego Rady Użytkowników z prośbą o włączenie do sieci. Wniosek powinien zawierać: cel podłączenia, opis struktury sieci lokalnej, proponowany sposób podłączenia oraz sposób finansowania inwestycji.
 2. Dołączanie do Sieci Miejskiej nowych Użytkowników Sieci Miejskiej odbywa się na podstawie wniosku Koordynatora po podpisaniu stosownej umowy przez Zarządzającego.
 3. Włączanie do węzłów nowych sieci lokalnych musi być konsultowane z Ośrodkiem w celu uzgodnienia miejsca włączenia, odpowiedniej konfiguracji sprzętowej węzła oraz prawidłowego skonfigurowania urządzeń sieciowych. Niedozwolone jest wykonywanie, bez uzgodnienia z Administratorem Sieci Miejskiej, czynności mogących zakłócić pracę sieci takich jak:
  1. odłączanie zasilania urządzeń sieciowych (wyłączając awarie zasilania z przyczyn zewnętrznych),
  2. zmiana konfiguracji węzła, portów urządzeń,
  3. dołączanie nowych sieci lokalnych,
  4. zmiana oprogramowania bądź konfiguracji na urządzeniach sieciowych bezpośrednio współpracujących z węzłem Sieci Miejskiej,
  5. podłączanie do węzłów połączeń „dial up”.
 4. W przypadku przyjęcia do Sieci Miejskiej nowych Uczestników bądź Użytkowników Ośrodek określa warunki techniczne dołączenia.
 5. Dołączanie do sieci Sieci Miejskiej Użytkowników prowadzących działalność komercyjną realizowane jest wyłącznie przez Ośrodek na podstawie stosownych umów.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW MSK OLMAN

§ 9

 1. Uczestnik lub Użytkownik przyłączony do Sieci Miejskiej zobowiązany jest do przekazania danych kontaktowych administratora własnej sieci do Administratora Sieci Miejskiej w momencie podpisywania umowy o świadczeniu usług teleinformatycznych.

§ 10

 1. Do obowiązków administratora sieci lokalnej Uczestnika lub Użytkownika przyłączonej do Sieci Miejskiej należy w szczególności:
  1. bezpośrednia współpraca z Ośrodkiem w zakresie eksploatacji węzła.
  2. informowanie Ośrodka o wszystkich zaobserwowanych wydarzeniach dotyczących pracy węzła mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie (np. spodziewane wyłączenie zasilania).
  3. bezwzględne przestrzeganie poufności powierzonych informacji dotyczących węzła
  4. opracowanie regulaminu korzystania z tej sieci oraz ustalenie z Administratorem jego zgodności z regulaminami obowiązującymi w Sieci Miejskiej,
  5. zapewnienie Administratorowi Sieci Miejskiej lub upoważnionym przez niego pracownikom możliwości przeprowadzania kontroli prawidłowości eksploatacji Sieci Miejskiej, w tym udostępnianie danych o urządzeniu aktywnym, będącym technicznym punktem styku sieci lokalnej instytucji i Sieci Miejskiej,
  6. informowanie korzystających z usług Sieci Miejskiej o zasadach prawidłowej eksploatacji sieci,
  7. zapewnianie i kontrola prawidłowości korzystania z usług Sieci Miejskiej,
  8. wykonywanie zaleceń eksploatacyjnych Administratora Sieci Miejskiej, szczególnie w sytuacjach awarii lub zakłóceń eksploatacji.
  9. udział w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek.

§ 11

 1. Administrator Sieci Miejskiej i upoważnieni jego współpracownicy mający dostęp do zasobów sieci lokalnych instytucji, obowiązani są do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji.
 2. Administrator sieci lokalnej instytucji oraz inne osoby z nim współpracujące mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych drogą kontaktu z Administratorem Sieci Miejskiej.
 3. W przypadku wykorzystywania konta osobistego lub innej formy dostępu do sieci przez osoby w jednostkach będących Uczestnikami Sieci Miejskiej do celów komercyjnych lub niezgodnych z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi, Administrator sieci lokalnej Uczestnika, po uzyskaniu informacji, ma obowiązek kontroli i zablokowania dostępu do sieci. O powtarzających się nagminnie przypadkach łamania niniejszego Regulaminu Administrator Sieci Miejskiej powiadamia Radę Użytkowników oraz władze Uczestnika Sieci Miejskiej.

§ 12

Instytucje, których sieci lokalne zostały przyłączone do Sieci Miejskiej, mają obowiązek zapewnić, aby ich pracownicy lub inne osoby korzystające z usług Sieci Miejskiej za pośrednictwem ich sieci lokalnych:

 1. przestrzegały regulaminu i zasad prawidłowego korzystania z usług Sieci Miejskiej.
 2. stosowały się do zaleceń administratora sieci lokalnej.

§ 13

Uczestnik i Użytkownik Sieci Miejskiej jest zobowiązany do pokrycia straty powstałej z powodu postępowania niezgodnego z zasadami eksploatacji Sieci Miejskiej przez jego pracowników lub inne osoby korzystające z usług Sieci Miejskiej za pośrednictwem jego sieci lokalnej.

§ 14

Regulamin zostaje opublikowany w dniu 1 lutego 2004 roku i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 roku.