PROJEKT: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY e-KORTOWO I TELEMEDYCYNY

PROJEKT: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY e-KORTOWO I TELEMEDYCYNY


1. Założenia projektu:

Projekt rozwoju infrastruktury e-Kortowo i telemedycyny, zakłada połączenie poszczególnych lokalizacji biorących w nim udział z centralnie zarządzana siecią miejska OLMAN, zorganizowana pod katem zarządzania bezpieczeństwem, kontrola dostępu użytkowników oraz zapewniająca ciągłości usług dla informacji w niej przesyłanych. Oprócz przesyłania danych, projektowane rozwiązanie będzie gwarantowało transmisje dla usług czasu rzeczywistego wymagana przez narzędzia stosowane w telemedycynie. Tendencja taka jest szczególnie widoczna w dużych ośrodkach akademickich.

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej na terenie kampusu oraz miasta infrastruktury w sposób umożliwiający:

 • zapewnienie transmisji 10 Gbit pomiędzy urządzeniami rdzenia sieci,
 • zapewnienie wysokowydajnych łączy dla przyszłych klientów sieci,
 • zapewnienie szybkiego dostępu do Internetu,
 • wdrożenie protokołu MPLS,
 • zapewnienie ciągłości pracy Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejska Siecią Komputerowa OLMAN,
 • prosta rozbudowę i skalowanie łączy w przyszłości.

W wyniku realizacji projektu powstanie łącznie 11800 m nowej miejskiej sieci światłowodowej zapewniającej dostęp do Internetu szerokopasmowego. Istniejąca siec miejska OLMAN, rozbudowana zostanie o 7 nowych węzłów sieci a 7 węzłów istniejących poddanych zostanie gruntownej modernizacji.

Zmodernizowane zostanie 1 centrum zarzadzania siecią. Opisane poniżej rozwiązania, które na podstawie przyjętych założeń, zastosowane będą w Projekcie, przedstawione zostaną zarówno w odniesieniu do technologii sprzętowych jak i programowych.

Opisywane technologie podzielone zostały na dwie, powiązane ze sobą w sposób logiczny grupy:

A) technologie sieciowe
B) technologie serwerowe

TECHNOLOGIE SIECIOWE

Budowa wysokowydajnych sieci szerokopasmowych bazuje na wykorzystaniu medium transmisyjnego jakim jest światłowód do połączenia poszczególnych lokalizacji będących węzłami sieci. Światłowody wykonuje się jako jednomodowe i wielomodowe.

Wybór technologii w jakiej zostanie zrealizowana inwestycja jest uzależniony od szeregu czynników:

 • przepływności
 • wymagana jest minimalna gwarantowana przepływność zapewniająca realizacje obecnych i przyszłych usług;
 • zasięgu działania sieci,
 • funkcjonalności, która będzie determinować wybór platformy czy rozwiązania sprzętowego,
 • skalowalności czyli możliwości łatwej rozbudowy,
 • niezawodności,
 • kompatybilności z wykorzystywana dotychczas technologia.

W nowobudowanych fragmentach sieci zastosowane zostaną kable światłowodowe o liczbie włókien zapewniającej co najmniej 50% nadmiarowości w stosunku do obecnych potrzeb. W ten sposób zapewniona zostanie wystarczająca liczba włókien gwarantująca zaspokojenie obecnych oraz przyszłych potrzeb. W sieci, w chwili obecnej, nie przewiduje się stosowania techniki zwielokrotnienia fazowego (xWDM).

Celem zminimalizowania możliwości awarii w czasie eksploatacji światłowody zostaną ułożone w istniejącej lub wcześniej przygotowanej do tego celu kanalizacji teletechnicznej składającej się z rur A 40/3,7 wykonanych z polietylenu pierwotnego o wysokiej gęstości (RHDPE).

Siec budowana w oparciu o medium transmisyjne jakim jest światłowód w ujęciu logicznym, może posiadać zróżnicowana architekturę. Dotyczy to zarówno sposobu organizacji sieci (siec jednopoziomowa lub hierarchiczna) jak i topologii logicznej (pierścień, krata, drzewo, gwiazda). Ponieważ projekt koncentruje się na rozbudowie istniejącej już sieci, kolejne jej fragmenty będą zgodne z wcześniej przyjęta organizacja i topologia. Konstrukcja projektowanej sieci uwzględni wyraźny podział hierarchiczny pomiędzy poszczególne warstwy.

Topologia sieci zakłada maksymalne wykorzystanie planowanej infrastruktury światłowodowej w celu zapewnienia redundancji połączeń, wykluczenia punktów SPOF (Single Point of Failure). Takie rozwiązanie zapewnia efektywne zarządzanie ruchem w sieci np. przekierowywanie ruchu w zależności od aktualnego obciążenia w poszczególnych fragmentach sieci.

Każda warstwa odpowiedzialna będzie za realizacje innych zadań:

warstwa dostępowa

 • przyłączanie klientów końcowych,

warstwa dystrybucyjna

 • spinanie wielu sieci dostępowych,

warstwa szkieletowa

 • łącznie różnych sieci dystrybucyjnych.

Zakłada się, ze tam gdzie jest to możliwe, sieć uzupełniona zostanie do topologii pierścienia. Pozwoli to na efektywna optymalizacje przebiegów łączy światłowodowych, a także umożliwi zarządzanie ruchem w sieci. Ponadto takie rozwiązanie zapewni wysoka niezawodność sieci. Przerwanie pierścienia w jednym miejscu nie wpłynie na możliwość przesyłania informacji w sieci. Dodatkowo siec taka jest łatwo skalowalna i umożliwia niemal bezproblemowe dołączanie nowych węzłów dostępowych poprzez połączenie ich z jednym z istniejących węzłów dystrybucyjnych.

Jako protokół transmisyjny zakłada się wykorzystanie standardów IP oraz MPLS. Pozwalają one na osiągniecie najwyższych parametrów jakościowych transmisji oraz na elastyczne i efektywne zarządzanie transmisja w sieci poprzez definiowanie różnych poziomów i klas usług, od prostych usług (nieklasyfikowanych Best Effort) jak np. dostęp do Internetu, po zaawansowane (m.in. czasu rzeczywistego) takie jak VoIP, transmisja wideo.

Zadania te realizowane są za pomocą urządzeń aktywnych stanowiących wyposażenie węzłów poszczególnych warstw. W przedmiotowym projekcie, planuje się uruchomienie nowych oraz modernizacje istniejących węzłów w warstwie dystrybucyjnej oraz dostępowej.

Główna rola węzła dystrybucyjnego będzie agregowanie ruchu z kilku węzłów dostępowych oraz przekazywanie go w niezawodny sposób do rdzenia sieci. Zadaniem węzłów dostępowych jest bezpośrednie połączenie sieci wewnętrznych poszczególnych jednostek z siecią miejska. Zakłada się zastosowanie technologii operatorskich MPLS VPN w rdzeniu sieci oraz VLAN, double tagging „QinQ” w części dostępowej i dystrybucyjnej sieci, z założeniem świadczenia dostępu w technologii minimum Fast Ethernet z VLAN z tagowaniem klienckim i tagiem operatorskim.

Projektowana sieć składać się będzie z elementów pasywnych (światłowodów) oraz urządzeń aktywnych, stanowiących wyposażenie węzłów sieci, umożliwiających transmisje w sieci. Nowobudowane fragmenty sieci optymalizowane będą pod katem ich przebiegu względem lokalizacji do których siec ma dotrzeć z uwzględnieniem konieczności zapewnienia możliwości przyszłej rozbudowy. W relacjach w których przewidziana jest wymiana kabla światłowodowego, wykorzystana będzie istniejąca kanalizacja teletechniczna będąca własnością Beneficjenta lub użytkowana na mocy Porozumienie o wymianie infrastruktury zawartego z gmina Olsztyn.

Zarządzanie siecią jest konieczne, aby monitorować poszczególne elementy sieci tak, aby ewentualne awarie czy błędy w konfiguracji mogły być łatwo zidentyfikowane i naprawione. System zarządzania siecią jest kluczowym elementem zapewniającym poprawne działanie infrastruktury. System zarządzania pozwoli na łatwe dodawanie nowych elementów do sieci jak również szybka i bezbłędna konfiguracje i rozwiązywanie problemów. W czasie normalnej eksploatacji system zarządzania służy, jako scentralizowane narzędzie do monitoringu i konfiguracji sieci. System zarządzania siecią pozwoli na zdalne informowanie służb odpowiedzialnych za administracje i wsparcie techniczne w przypadku problemów wymagających interwencji.

TECHNOLOGIE SERWEROWE

Jest platforma bazująca na zamkniętym rozwiązaniu programowo-sprzętowym pozwalającym na szeroki wgląd w siec oraz duże możliwości kontrolowania sieci i mechanizmów jej reagowania na zagrożenia. Współpracuje z istniejąca infrastruktura sieciowa pozwalając na identyfikacje i izolacje zagrożeń oraz rekomenduje rozwiązanie zaistniałego problemu lub przeciwdziałanie zidentyfikowanym zagrożeniom. Pomaga również zarządzać wewnętrznymi polisami bezpieczeństwa. System pozwala na wizualizacje zdarzeń, ścieżek rozprzestrzeniania się zagrożeń wraz z zautomatyzowanym dochodzeniem ich źródła. System w pełni wykorzystuje funkcjonalność istniejącej infrastruktury w celu zapobiegania atakom i innym zagrożeniom.

2. Cele projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju telemedycyny oraz przygotowanie infrastruktury sieci miejskiej i sieci kampusowej do korzystania z zasobów Regionalnego Centrum Informatycznego,

Celem pośrednim projektu na poziomie oddziaływania jest stworzenie możliwości rozwoju telemedycyny oraz podniesienie jakości usług dostępnych w sieci miejskiej a także stworzenie możliwości podłączenia do sieci miejskiej dla jednostek zainteresowanych szczególnie szkół. Realizacja projektu będzie miała również na celu aktywizacje działań związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w nauce oraz pracy.

Wśród kolejnych celów pośrednich projektu na poziomie oddziaływania wymienić można:

 • wyrównywanie dysproporcji występujących na terenie Olsztyna w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu,
 • upowszechnienie wykorzystania ICT na rzecz świadczenia usług publicznych,
 • obniżenia kosztów oraz poprawa efektywności funkcjonowania Uniwersytetu oraz innych jednostek publicznych poprzez stworzenie możliwości szybkiej wymiany informacji
 • zwiększenie zasobów oraz dostępności treści edukacyjnych ,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych lekarzy, studentów oraz mieszkańców miasta,
 • poprawę jakości kształcenia młodzieży, studentów oraz zapobieganie patologiom,
 • rozwój e-usług, e-zdrowia oraz e-edukacji na rzecz mieszkańców regionu oraz kraju.

Realizacja celu projektu przyczyni się do intensyfikacji rozwoju społecznego i gospodarczego miasta i regionu.
Upowszechnienie wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w zżyciu codziennym spowoduje:

 • zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarach objętych projektem,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
 • podniesienie jakości życia mieszkańców miasta oraz regionu.

Tak określone cele i planowane rezultaty są zgodne z celem Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych.