SSPW

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN, z/s w Olsztynie, ul. Heweliusza 8, 10-726, jest Zarządcą Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, której Właścicielem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Uzgodnienia dotyczące działania sieci należy przesyłać na adres:

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN
z siedzibą przy ul. Heweliusza 8,
10-726 Olsztyn,
tel.: (89) 523-45-55,
fax: (89) 523-43-47,
e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

A także adres mailowy:

uzgodnienia.sspw@man.olsztyn.pl

Informacja na temat sposobu zgłaszania problemów,
prac planowanych czy uzgodnień znajduje się 
na stronie:
http://noc.man.olsztyn.pl/

W innych sprawach związanych z działaniem sieci proszę się kontaktować na adres mailowy:

sspw@man.olsztyn.pl

Oferta

Umowa Ramowa Operatora

Załącznik 1: Wpis OI do rejestru przedsiębiorców

Załącznik 4: Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Załącznik 5: Usługa Dzierżawa Przestrzeni Kanalizacji Kablowej

Załącznik 6: Usługa Kolokacji

Załącznik 7: Usługa Transmisji Danych

Załącznik 8: Usługa Dostęp Do Sieci Internet

Załącznik 9: Dane Adresowe

Załącznik 10: Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej

Załącznik 11: Cennik Usług

Załącznik 11a: Cennik Usług Podmioty Publiczne

Załącznik 12: Wykaz węzłów dystrybucyjnych na sieci SSPW


PROJEKT POD TYTUŁEM „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ – WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE” JEST REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007-2013, DZIAŁANIA II.1 SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ.

Projekt stanowi element przedsięwzięcia realizowanego przez pięć województw Polski Wschodniej, którego celem jest budowa infrastruktury szerokopasmowej, na rzecz sieci NGA (ang. Next Generation Access – dostęp do usług oparty na sieciach dostępowych nowej generacji) oraz podstawowego dostępu do Internetu województw Polski Wschodniej.

Województwo warmińsko-mazurskie otrzyma na ten cel ze środków EFRR oraz budżetu państwa dofinansowanie w łącznej kwocie 252 970 811,13 zł, przy całkowitej wartości Projektu wynoszącej 327 041 042,07 zł. Wkład Województwa wraz z kwotą podatku VAT wyniesie 74 070 230,94 zł.

Okres realizacji projektu: 01.04.2008 – 31.10.2015.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest wybudowanie na terenie województwa szerokopasmowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa, możliwość korzystania z usług dostępu do Internetu oraz usług kolokacyjnych kanalizacji i urządzeń. Sieć, z liczbą 226 węzłów, w łącznej długości wynosić będzie ponad 2,2 tys. km i obejmie swoim zasięgiem niemal połowę obszaru regionu. Ponadto wybudowana w ramach projektu sieć w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez działających już operatorów umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu ponad 90% populacji województwa.

Projekt zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejące zasoby należące do różnych operatorów. Sieć w warstwie dystrybucyjnej zapewni dostęp o przepustowości min. 30 Mb/s, a warstwie szkieletowej min. 100 Gb/s. Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych oraz elementy aktywne w ilości potrzebnej do uzyskania założonego celu ekonomicznego (przede wszystkim w węzłach sieci szkieletowej i głównych węzłach sieci dystrybucyjnej).

Partnerstwo publiczno-prywatne

Z dniem 19 kwietnia 2013 r., w którym doszło do zawarcia Umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a spółką Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o. o. projekt przeszedł z fazy przygotowawczej do fazy rzeczowej realizacji. Partner prywatny został wyłoniony w trybie dialogu konkurencyjnego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia, którego  celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez jej budowę i dostęp oraz świadczone w niej usługi hurtowe, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem partnerem publicznym i partnerem prywatnym.

Projekt jest realizowany w modelu DBOT (ang. Design, Build, Operate, Transfer; projektuj – buduj – eksploatuj – przekaż/zwróć), w którym województwo warmińsko-mazurskie jest właścicielem powstałej infrastruktury, natomiast partner prywatny zaprojektuje, wybuduje, a następnie będzie zarządzał i eksploatował infrastrukturę, świadcząc usługi z jej wykorzystaniem. Ponadto zapewni realizację komponentu szkoleniowego, polegającego na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie wykorzystania Internetu, usług i narzędzi elektronicznych skierowanych do mieszkańców regionu zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w celu zwiększenia ich motywacji i podniesienia poziomu umiejętności posługiwania się narzędziami nowoczesnych technologii oraz korzystania z zasobów Internetu.

Partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia części wydatków na jego realizację, w tym wydatków związanych z realizacją komponentu szkoleniowego, podmiot publiczny natomiast zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego w postaci wybudowanej infrastruktury oraz uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej wchodzących w skład sieci. Województwo pozostanie właścicielem wybudowanej infrastruktury, natomiast partner prywatny będzie, płacąc czynsz dzierżawny, zarządzał nią oraz świadczył z jej wykorzystaniem usługi do czasu zakończenia umowy, tj. do dnia 31 grudnia 2025 r., a następnie zwróci partnerowi publicznemu cały wytworzony majątek.

Partner prywatny przejmuje na siebie większość ryzyk wynikających z przedsięwzięcia, w tym w szczególności ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji, bądź opóźnieniami w realizacji przedsięwzięcia w terminie, a także ryzyko związane z popytem na usługi świadczone z wykorzystaniem infrastruktury, zmianami cen i trendów na rynku usług telekomunikacyjnych, a także sytuacji gospodarczej w skali makroekonomicznej. Ponadto partner prywatny ponosi również ryzyko wynikające z ewentualnych niższych od prognozowanych przychodów z prowadzonej działalności oraz ryzyko wzrostu kosztów prowadzenia tej działalności.

Po stronie partnera publicznego leży ryzyko niezrealizowania lub zrealizowania tylko w części zadań publicznych, którym służyć ma projekt. Ponadto partner publiczny poniesie ryzyko niższych od prognozowanych przychodów z czynszu dzierżawnego oraz zmianą wartości materialnej składników majątkowych na dzień zakończenia umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, a także ewentualnymi trudnościami przy zwrotnym przekazywaniu składników majątkowych w ramach realizacji przedsięwzięcia.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, aby wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku usług telekomunikacyjnych oraz zapewnić obszarom, które operatorzy telekomunikacyjni uważają za nieatrakcyjnie inwestycyjnie, dostęp do sieci NGA i możliwość korzystania z jej znaczącego wpływu na gospodarkę. Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. „ostatniej mili”. Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynie na zwiększenie dostępu do Internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Realizowane przedsięwzięcie umożliwi efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi.

Jest to inwestycja kluczowa dla gospodarki regionu, która dzięki wysokiej jakości usługom cyfrowym, będzie miała szansę na przyspieszony rozwój, w tym między innymi w kierunku innowacyjnych technologii. Wywrze ona decydujący wpływ na rozwój gospodarki elektronicznej, zintensyfikuje procesy modernizacyjne istniejących przedsiębiorstw, pobudzi inwestycje w nowe technologie, rozwój gospodarki niskoemisyjnej i wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu.

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze niemal całego regionu pozwoli na rozwój lokalnego rynku operatorów dostępowych, który skutkować będzie zwiększeniem konkurencyjności, a w ślad za tym obniżeniem cen oraz znaczącym wzrostem jakości usług świadczonych dla odbiorców końcowych: gospodarstw domowych, instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych.

Projekt przyniesie znaczące korzyści sektorowi publicznemu, poprzez zapewnienie szybkich i bezpiecznych łączy pomiędzy instytucjami, pozwalających na efektywne wdrażanie narzędzi e-administracji oraz wyjście z bogatszą ofertą e-usług do mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

Realizacja projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności na rynku szerokopasmowego Internetu poprzez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej, jak i do zwiększenia poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców regionu.

Realizacja obowiązków wynikających z Decyzji Notyfikacyjnej Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej

Zgodnie z obowiązkami nałożonymi na Beneficjentów Decyzją Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej w listopadzie 2011 r., w ramach projektu zostanie zbudowana wysokowydajna sieć szkieletowa i dystrybucyjna spełniająca wymogi sieci następnej generacji – NGN (ang. next generation network), zapewniająca dostęp nowej generacji (ang. next generation access, NGA), pozwalająca na świadczenie usług dostępu szerokopasmowego o wyższych parametrach (takich jak wyższa przepustowość) w porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą istniejących sieci miedzianych.

Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, chcących oferować usługi szerokopasmowe lub ich nowoczesne zastosowania wszystkim mieszkańcom regionu, w tym dla tych, którzy w oparciu o tę infrastrukturę będą rozbudowywać własne systemy dostępu szerokopasmowego. Takie podejście pozwoli zachować pełną neutralność rynkową, ale również technologiczną, gdyż biorąc pod uwagę tendencje rynkowe, migrację obecnie budowanych systemów w stronę wielousługowych sieci następnej generacji (NGN) i wynikające z tego zmiany przyszłego zapotrzebowania, wybudowana w ten sposób sieć będzie mogła być wykorzystywana przez wszystkich uczestników rynku.

W związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską decyzji z dnia 21.12.2017 w przedmiocie pomocy państwa SA.46203 – Polska Modyfikacje w programie pomocy dotyczącym projektu pt. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (SA.33438, SA.33439, SA.33441, SA.30851 & SA.33440), poniżej znajduje się link do wersji polskiej i angielskiej przedmiotowego dokumentu:

Link do decyzji : http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46203

Link do decyzji: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/271069/271069_1970962_127_2.pdf

Umowa o partnerstwie publiczno-prawnym

załącznik do umowy: opis przedmiotu zamówienia

Aneks nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku

Aneks nr 2 z dnia 25 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 3 do UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM NR SI.042.3.2013 z 19 kwietnia 2013 roku.

Więcej o projekcie na stronie:

https://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/informatyzacja/158-siec-szerokopasmowa-polski-wschodniej

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013