Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej w Olsztynie wraz rozszerzeniem usług publicznych

PROJEKT Z/2.28/I/1.5/455/05
Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej w Olsztynie
wraz rozszerzeniem usług publicznych
w ramach działania 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Przedmiotem projektu jest zakup urządzeń sieciowych do miejskiej i uczelnianej sieci komputerowej.

Miejska sieć komputerowa (dalej: MSK OLMAN) umożliwia dostęp do Internetu instytucjom naukowym, edukacyjnym, oświatowym, kulturalnym oraz administracji publicznej na terenie miasta Olsztyna i mniejszych miejscowości województwa (Braniewo, Ełk, Ostróda). MSK OLMAN obejmuje 32 km linii światłowodowych, głównie na terenie śródmieścia. Do sieci miejskiej podłączone są 32 instytucje, w tym Urząd Miasta, szkoły wyższe, Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań Naukowych, szkoły średnie, służby publiczne (Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Pożarna, Policja), instytucje kultury i oświaty (Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Planetarium) i inne. W sieci zarejestrowanych jest ponad 13 980 komputerów. Niektóre z instytucji utworzyły na bazie MSK OLMAN swoje sieci korporacyjne, które łączą budynki rozłożone po całym mieście, umożliwiając integrację sieci instytucji w jedną całość. Siecią miejską zarządza Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN. Sieć miejska podłączona jest do szkieletu krajowej sieci naukowej PIONIER (Polski Internet Optyczny).

Uczelniana sieć komputerowa rozciąga się na terenie miasteczka akademickiego Kortowo w Olsztynie oraz na terenie miasta łącząc budynki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (dalej: UWM). Uczelniana sieć światłowodowa obejmuje 20km linii światłowodowych pomiędzy obiektami akademickimi. W sieci zarejestrowanych jest 3760 komputerów, z czego 221 komputerów w wewnętrznej sieci administracji uczelni. Aktualnie sieć umożliwia dostęp do krajowej sieci naukowej oraz Internetu, zapewnia wykorzystanie programów do obsługi administracji uczelni (kadry, płace, rekrutacja studentów). Siecią uczelnianą zarządza Centrum Informatyczne UWM. Uczelniana sieć komputerowa jest podłączona do szkieletu miejskiej sieci komputerowej.

Budowa sieci oraz zakup urządzeń finansowany był ze środków Komitetu Badań Naukowych oraz środków własnych Uniwersytetu. Budowa infrastruktury światłowodowej sieci uczelnianej i miejskiej kosztowała około 2,5 mln zł, natomiast urządzenia sieciowe około 5 mln zł. Wykorzystano technologię Gigabit Ethernet jako nowoczesną i przyszłościową. Sieć światłowodowa budowana była we własnej kanalizacji teletechnicznej. Główny okres budowy sieci to lata 1998 – 2003, zakup urządzeń odbywał się od 1998 roku do dzisiaj.

Urządzenia zakupione do szkieletu sieci w latach 1998-2000 nie są już wystarczające technologicznie – ich parametry uniemożliwiają dopasowania do najnowszych technologii sieciowych. Stanowi to barierę we wdrożeniu nowych usług sieciowych dla użytkowników (e-learning, czyli zdalne nauczanie, centrum certyfikacji, elektroniczny indeks, rekrutacja studentów i inne). Projekt obejmuje modernizację głównych urządzeń szkieletu sieci uczelnianej i miejskiej, wymianę urządzeń dostępowych w budynkach uczelni, zakup urządzeń podnoszących bezpieczeństwo przesyłania danych w sieci oraz serwera do posadowienia nowych usług dla użytkowników. Rozbudowa campusu uczelni wymaga zaopatrzenia ich w urzadzenia do obsługi sieci komputerowej. W roku 2005 planuje się zainstalowanie około 980 komputerów, co powoduje konieczność wymiany sprzętu dostępowego i szkieletowego. Urządzenia miejskiej sieci komputerowej przenoszą cały ruch użytkowników do sieci krajowej i Internetu. Rozbudowa sieci poszczególnych instytucji powoduje konieczność wzmocnienia i zmodernizowania tych urządzeń, aby były stanie obsłużyć wzrastający ruch i nowe usługi dla użytkowników sieci.

Wymiana urządzeń pozwoli na uruchomienie nowych usług w sieci uczelnianej (e-learning, czyli zdalne nauczanie, centrum certyfikacji, elektroniczny indeks, rekrutacja internetowa i inne), co dotychczas było problemem oraz w sieci miejskiej dziesięciokrotne podniesienie szybkości łącz (ze 100Mbps na 1 Gbps) na styku z krajową siecią PIONIER i uruchomienie usług strumieniowych (transmisja multimedialna, telefonia internetowa i inne).